Skip to content

 Podmienky spracovania osobných
údajov 

 

1.     
Prevádzkovateľ osobných údajov:

Prevádzkovateľom
osobných údajov, teda subjekt, ktorý spracováva osobné údaje dotknutej osoby,
je spoločnosť
AUTOLANC
s.r.o.
, so sídlom Mierová 5157/83, Humenné 066 01, IČO: 36484717 (ďalej len „Prevádzkovateľ “).

Ceníme si
súkromie všetkých osôb a rešpektujeme ich právo na ochranu osobných údajov.
Prevádzkovateľ postupuje pri spracovaní osobných údajov v súlade so zákonom č.
18/2018 Z.z, o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
dotknutých osôb Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane
fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov), (ďalej len „Zákon“).

V súvislosti
so svojou činnosťou spracúvame osobné údaje na rôzne účely. Poväčšinou
spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné podľa osobitného predpisu alebo
medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Prevádzkovateľ
spracúva osobné údaje len na zákonných právnych základoch: – plnenia zmluvy
alebo predzmluvných opatrení, – plnenia našej zákonnej povinnosti podľa
osobitného predpisu; – splnenia úlohy realizovanej vo verejnom záujme, –
naplnenia našich legitímnych oprávnených záujmov pokiaľ nad týmito záujmami
neprevažujú oprávnené záujmy dotknutej osoby, – ak je to nevyhnutné na ochranu
života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby alebo inej fyzickej osoby.V
ostatných prípadoch spracúvame osobné údaje dotknutých osôb iba so súhlasom
dotknutej osoby, ktorý môže dotknutá osoba kedykoľvek odvolať.

2.    
Účely a právny základ spracovania osobných údajov:

V prípade
existencie zmluvného vzťahu dotknutej osoby s Prevádzkovateľom, Prevádzkovateľ
spracováva osobné údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu zmluvy, a to
výlučne v rozsahu nevyhnutnom na plnenie účelov tejto zmluvy.

Prevádzkovateľ
spracováva za účelom riešenia podnetov, vybavovania nedostatkov a ankiet osobné
údaje dotknutých osôb na základe právneho titulu oprávneného záujmu alebo
súhlasu dotknutej osoby, a to výlučne v rozsahu meno, priezvisko, adresa,
e-mail, telefónne číslo, ktorých spracovanie je potrebné na dosiahnutie
uvedeného.

V prípade ak
dotknutá osoba dobrovoľne bez predchádzajúceho pričinenia Prevádzkovateľa
oznámi Prevádzkovateľovi svoje osobné údaje, budú tieto osobné údaje
Prevádzkovateľom spracované v nevyhnutnom rozsahu na základe právneho titulu
oprávneného záujmu (najmä za účelom posúdenia žiadosti dotknutej osoby a
poskytnutia odpovede dotknutej osobe).

 Osobné údaje spracováva firma AUTOLANC
s.r.o.
za účelom

  • fakturácie dodávaných služieb
  • zasielania mailových ponúk produktov firmy AUTOLANC s.r.o.

        
Súťaže prebehajúce na sociálnych
sieťach:

Niektoré súťaže môžu prebiehať formou zdieľania údajov najmä
komentárov, prostredníctvom profilov dotknutých osôb na sociálnych sieťach
(napr. reakcia dotknutej osoby na fun page Prevádzkovateľa prostredníctvom jej
profilu na sociálnej sieti Facebook alebo Instagram). V takomto prípade bude
Prevádzkovateľ za účelom účasti dotknutej osoby v súťaži a prípadného
vyhlásenia/zverejnenia výhercu súťaže (na profilovej stránke Prevádzkovateľa na
sociálnej sieti) a jeho kontaktovania za účelom odovzdania výhry
(prostredníctvom priamych správ na sociálnej sieti) spracúvať osobné údaje
dotknutých osôb v rozsahu najmä prihlasovacie meno. Právnym základom
spracúvania osobných údajov pre účely je súhlas dotknutej osoby vo forme
dobrovoľného zapojenia sa do súťaže. Prevádzkovateľ môže za účelom odovzdania
výhry výhercom spracúvať aj ďalšie osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, a
bydlisko, ktoré sú nevyhnutné na dosiahnutie účelu odovzdania výhry a to na
právnom základe súhlasu dotknutej osoby. Dotknutá osoba môže súhlas kedykoľvek
odvolať na nižšie uvedených
kontaktoch Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ bude spracúvať tieto osobné údaje po
dobu potrebnú na dosiahnutie účelu súťaže alebo do odvolania súhlasu dotknutej
osoby. Po odvolaní súhlasu nebude Prevádzkovateľ ďalej spracúvať osobné údaje
na účel, ktorého sa odvolanie súhlasu týka. Prevádzkovateľ však môže aj po
odvolaní súhlasu naďalej spracúvať osobné údaje dotknutej osoby v obmedzenom
rozsahu na právnom základe oprávneného záujmu, a to po dobu nevyhnutne potrebnú
na preukázanie oprávnenosti spracúvania osobných údajov alebo uplatnenia
právnych nárokov alebo na plnenie povinností vyplývajúcich zo všeobecne
záväzných právnych predpisov (spravidla po dobu 3 rokov od odvolania súhlasu so
spracúvaním osobných údajov).

 

 

3.    
Doba uchovania osobných údajov:

Všetky
osobné údaje sú spracovávané len v rozsahu potrebnom pre naplnenie účelov
uvedených v bode 2 týchto Podmienok a len po dobu nutnú pre dosiahnutie
uvedených účelov, najdlhšie však po dobu určenú príslušnými právnymi predpismi
či v súlade s nimi.

Osobné údaje
spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu súhlasu dotknutej sú spracovávané
do odvolania súhlasu; Prevádzkovateľ však môže aj po odvolaní súhlasu niektoré
tieto údaje spracovávať, ak má na to iný zákonný dôvod (napr. pre preukázanie
správnosti a zákonnosti postupu pri spracúvaní osobných údajov alebo pre
možnosť obrany proti právnym nárokom).

Osobné údaje
spracúvané Prevádzkovateľom z právneho titulu oprávneného záujmu alebo osobné
údaje spracovávané Prevádzkovateľom za účelom priameho marketingu sú
spracovávané do podania námietky dotknutej osoby proti spracovaniu jej osobných
údajov.

4.    
Identifikácia príjemcov osobných údajov:

Prevádzkovateľ
môže sprístupniť osobné údaje dotknutých osôb tretím osobám iba v prípadoch,
keď jej to bude ukladať alebo umožňovať zákon alebo so súhlasom dotknutej osoby.
Prevádzkovateľ sprístupňuje osobné údaje len v obvyklom rozsahu spracovateľom
či iným príjemcom:

·       
dodávateľom
externých služieb pre Prevádzkovateľa (najmä programátorské či iné podporné
technické služby, serverové služby, rozosielanie e-mailov, služby súvisiace s
meraním návštevnosti našich stránok a prispôsobovania ich obsahu preferenciám
používateľov),

·       
prevádzkovateľom
záložných serverov či prevádzkovateľom technológií využívaných
Prevádzkovateľom, ktorí ich spracovávajú na zabezpečenie funkčnosti príslušných
služieb Prevádzkovateľa,

·       
v
nevyhnutne potrebnom rozsahu právnym, ekonomickým a daňovým poradcom
Prevádzkovateľa a audítorom Prevádzkovateľa, ktorí ich spracovávajú za účelom
poskytovania poradenských služieb Prevádzkovateľovi.

 

5.    
Práva dotknutých osôb:

Právo na prístup k osobným údajom dotknutá osoba má právo vyžadovať od
Prevádzkovateľa na základe žiadosti potvrdenie o tom, či sú alebo nie sú osobné
údaje dotknutej osoby spracovávané, a v kladnom prípade žiadať poskytnutie
informácií o spracovávaní osobných údajov, ktoré sa dotknutej osoby týkajú.

Dotknutá osoba má právo
na opravu
 osobných údajov ktoré sa jej týkajú a so
zreteľom na účel spracovania osobných údajov a na doplnenie neúplných osobných
údajov.

V prípade spracovania osobných údajov z právneho titulu zmluvy
alebo z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby, má dotknutá osoba právo na prenosnosť osobných údajov ktoré sa
jej týkajú a ktoré poskytla Prevádzkovateľovi, a to v štruktúrovanom bežne
používanom a strojovou čitateľnom formáte, ak dochádza ku spracovaniu osobných
údajov dotknutej osoby automatizovanou formou a pred uplynutím doby uchovania
osobných údajov. Uplatnenie tohto práva nesmie mať nepriaznivé dôsledky na
práva iných osôb.

Dotknutá osoba má právo
na likvidáciu osobných údajov (právo na výmaz osobných údajov)
 ktoré
sú predmetom spracúvania ak:

 

1.             

osobné údaje spracúvané v rozpore so zákonom alebo

2.    
na
základe odvolania súhlasu dotknutej osoby (v prípade spracúvania osobných
údajov z právneho titulu súhlasu dotknutej osoby) alebo

3.    
dotknutá
osoba namieta proti spracovaniu osobných údajov spracúvaných z právneho titulu
oprávneného záujmu Prevádzkovateľa a neprevažujú oprávnené dôvody
Prevádzkovateľa na spracovanie osobných údajov alebo

4.    
osobné
údaje už nie sú potrebné pre účel pre ktorý boli získané alebo pre ktorý sa
inak spracúvali alebo

5.    
po
uplynutí času uchovania osobných údajov.

Právo na likvidáciu osobných údajov podľa bodu 5 písm. d) sa neuplatňuje ak je
spracovanie osobných údajov potrebné pre Prevádzkovateľa na:

1.             
uplatnenie
práva na slobodu prejavu alebo

2.    
uplatnenie
práva na informácie,

3.    
plnenie
povinností podľa zákona č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a
doplnení ďalších zákonov (účinného od 25.5.2018) alebo osobitného predpisu,

4.    
uplatnenie
právneho nároku

5.    
na
účel archivácie, na vedecký účel, na účel historického výskumu alebo na
štatistický účel podľa § 78 ods. 8, ak je pravdepodobné, že právo podľa odseku
1 znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takého spracúvania.

 

Právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov ak:

1.             
dotknutá
osoba namieta správnosť osobných údajov, a to počas obdobia umožňujúceho
Prevádzkovateľovi overiť správnosť osobných údajov a prípadnú aktualizáciu
osobných údajov,

2.    
spracúvanie
osobných údajov je nezákonné a dotknutá osoba namieta vymazanie osobných údajov
a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,

3.    
prevádzkovateľ
už nepotrebuje osobné údaje na účel spracúvania osobných údajov, ale potrebuje
ich dotknutá osoba na uplatnenie právneho nároku, alebo

4.    
dotknutá
osoba namieta spracúvanie osobných údajov podľa § 27 ods. 1 zákona č. 18/2018 o
ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení ďalších zákonov (účinného od
25.5.2018), a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa
prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby.

 

Právo namietať spracúvanie osobných údajov:

Dotknutá
osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré sa jej týkajú vo
všetkých prípadoch, kde právnym titulom spracovania osobných údajov je
oprávnený záujem Prevádzkovateľa. Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie
osobných údajov, ktoré sa jej týkajú aj v prípade, ak sú tieto osobné údaje
spracúvané za účelom priameho marketingu vrátane profilovania, v rozsahu, v
akom súvisí s priamym marketingom.

Pri
podozrení, že sa osobné údaje neoprávnene spracúvajú má dotknutá osoba právo na
podanie návrhu na začatie konania o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu
osobných údajov.

 

Ak právnym
dôvodom spracovania osobných údajov dotknutej osoby je jej súhlas, môže
dotknutá osoba taký súhlas kedykoľvek bezplatne odvolať na nižšie uvedenej
emailovej adrese. Odvolaním súhlasu nie je dotknutá zákonnosť spracovania
vychádzajúceho zo súhlasu, ktorý bol daný pred jeho odvolaním. Dotknutá osoba
má právo súhlas kedykoľvek odvolať prostredníctvom e-mailu na adrese viliam.lancos@gmail.com
alebo písomne na adresu Prevádzkovateľa, ktorá je:
AUTOLANC
s.r.o.
, Mierová 5157/83, Humenné 066 01