Skip to content

ZMLUVY AUTOLANC

ZMLUVA O DIELO Č. 1/12/2021

Názov: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby (stavebné práce)

Dátum uverejnenia:  21. 12. 2021

Cena diela vrátane DPH: 215 222,56€

DODATOK Č. 1 k
ZMLUVE O DIELO Č. 1/12/2021

Názov: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby (stavebné práce)

Dátum uverejnenia:  11. 02. 2022

DODATOK Č. 2 k
ZMLUVE O DIELO Č. 1/12/2021

Názov: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby (stavebné práce)

Dátum uverejnenia:  24. 03. 2022

Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/12/2021

Názov: Externé riadenie projektu Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby

Dátum uverejnenia:  21. 12. 2021

Cena diela vrátane DPH: 4 827,60€

Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytovaní služieb č. 2/12/2021

Názov: Externé riadenie projektu Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby

Dátum uverejnenia: 31. 03. 2022

KÚPNA ZMLUVA Č. 1/2023

Názov: Wellness & Spa – technológie a zariadenia“

Dátum uverejnenia: 09. 03. 2023

Kúpna cena vrátane DPH: 21 120,90 €

Základné informácie o projekte

 

Názov prijímateľa: AUTOLANC s.r.o.

Názov projektu: Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby
Kód projektu v ITMS2014+: 313031ASV8
Miesto realizácie projektu: Zboj
Výška zazmluvneného NFP (nenávratného finančného príspevku): 189 946,52 EUR
Stručný opis projektu:
Zámerom projektu „Chalupa pod Cárinkou – zmena stavby“ je zvýšenie potenciálu cestovného ruchu v oprávnenom regióne (okres Snina) a to za účelom produkcie nového produktu prijímateľa. Uvedený produkt predstavuje prevádzkovanie malého ubytovacieho zariadenia cestovného ruchu vrátane služieb týkajúcich sa telesnej pohody. Projekt svojim charakterom prispieva k posilneniu konkurencieschopnosti a rastu MSP a to v rámci endogénneho potenciálu rozvoja cestovného ruchu.

Hlavná aktivita s názvom „Podpora MSP“ pozostáva z
• realizácie stavebných prác za účelom zmeny stavby, prestavby rodinného domu na malé ubytovacie zariadenie,
• zriadenia a prevádzkovania wellnessu za účelom poskytovania služieb telesnej pohody,
• obstarania interiérového vybavenia ubytovacieho zariadenia,
• marketingových služieb,
• zabezpečenia externého riadenia projektu (výkonu činnosti externého manažmentu projektu).
Realizácia projektu výrazne napomôže v ďalšom rozvoji prijímateľa a motivuje ho k rozšíreniu svojej činnosti na trhu.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 – 2020 nájdete na www.opii.gov.sk.

Informácie o projekte v ITMS2014+: https://www.itms2014.sk/projekt?id=a249abc3-22ef-435c-86b8-af9fbe264c51